HOME      BACK

Numansdorp verwerkt zijn 'oorlogstrauma'

(Numansdorp processes its 'wartrauma')

Link to artricle > Bron: Algemeen Dagblad - Door: Michael Ramaker, 20-2-16, 11:34

De stoomtram in de Voorstraat circa 1940. Jacob en Antje Zwarenstein werden met deze tram afgevoerd naar Rotterdam.
De steamtrolley in the Voorstraat around 1940. Jacob and Antje Zwarenstein were deported with this trolley to Rotterdam.  ©Archieffoto
Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Numansdorp wordt zaterdag herinnerd. In 1942 werden voor ieders ogen drie joodse inwoners afgevoerd. Op de plek waar dat gebeurde, worden nu de eerste 'struikelstenen' in de Hoeksche Waard gelegd. Kor van Prooyen was er toen bij. Op zijn initiatief, maar ook dankzij Esmee van der Linden en Lisa Stam, die het verhaal van de tragische dag ontrafelden, komt er een blijvende herinnering in het dorp.


"A black page in the history of Numansdorp will be remembered Saturday. In 1942, in front of everybodies eyes, three Jewish citizens were deported. On the spot were it happened, the first 'Trippig Stones' in the Hoeksche Waard are being placed. Kor van Prooyen witnessed the deportation. On his initiative, but also thanks to Esmee van der Linden and Lisa Stam, who investigated the story of that tragic day, there will be a lasting reminder in the village."

Het is een grauwe dinsdag in Numansdorp, deze 10de november 1942. Honderden dorpelingen drommen samen rond de stoomtram van de RTM bij de halte in de Voorstraat. Het is onrustig, rumoerig druk. De week ervoor hadden de berichten zich al als een lopend vuurtje verspreid door het dorp, maar het is pas echt te geloven als het zich voor hun ogen afspeelt. Slager Jacob Zwarenstein, 65 jaar, en zijn 5 jaar oudere zus Antje worden op bevel van de Duitse bezetter afgevoerd.


Iedereen kent ze, de Zwarensteinen hebben aanzien in het dorp. Maar daar staan ze dan, een koffer bij de hand. Onder begeleiding van de dorpsagent worden ze op het trammetje gezet en rijden zo de Hoeksche Waard uit, eerst Rotterdam, vervolgens hun ondergang tegemoet. Het dorp blijft geslagen achter, ontzet en verbouwereerd. Drie dagen later overlijden Jacob en Antje, samen met dorpsgenoot Nardes Morisco, 1235 kilometer verderop in vernietigingskamp Auschwitz.

Esmee van der Linden en Lisa Stam (beiden 18) hebben, samen met vier andere leerlingen, voor hun profielwerkstuk 2 jaar lang onderzoek gedaan naar het oorlogstrauma in de geschiedenis van het dorp. ,,Er blijft veel onduidelijk'', vertelt Van der Linden, die inmiddels International Studies studeert in Den Haag. ,,Wat ik vooral opvallend vond, is hoe de deportatie verlopen is. Veel mensen stonden langs de weg toen de Zwarensteinen weggevoerd werden. De dorps-
bewoners wisten dat ze weg gingen, maar leken niet te beseffen dat ze nooit meer terug zouden komen naar het dorp.''

Ooggetuige
Kor van Prooyen, inmiddels 87-jaar, was erbij toen Jacob en Antje Zwarenstein op de tram werden gezet. ,,Ik zal dat beeld nooit meer vergeten'', zegt de ooggetuige. ,,Ik was 13. De tramhalte was vlak tegenover mijn ouderlijk huis, waar ik nog steeds woon. Een paar honderd man uit het dorp stond om de tram heen. Iedereen wist dat de Zwarensteinen weggehaald werden. Maar toen de tram begon te rijden, barstten velen in tranen uit. Zelfs mijn oudoom huilde als een klein kind. Ik ben van mezelf al emotioneel, maar dat moment heeft enorme impact op me gehad.''

De gebeurtenis heeft Kor tot de dag van vandaag niet losgelaten. Een paar jaar geleden las hij voor het eerst over de struikelstenen van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Hij belde direct naar Pieter van der Meer in de hoop dat het CDA-raadslid iets voor hem kon betekenen. ,,Ik vond dat hij dit voor het dorp moest regelen. Deze geschiedenis moet namelijk bewaard blijven.''

Daarop is het balletje gaan rollen. Van der Meer: ,, Ik ben na de vraag van Kor direct aan de slag gegaan. Het idee achter de struikelstenen is dat het een burgerinitiatief is.'' Dus ging hij uitzoeken hoe deze 'monumentjes' naar Numansdorp konden worden gehaald.

Al snel werd de twee scholieren van De Willem van Oranje in Oud-Beijerland gevraagd een handje te helpen. Esmee van der Linden: ,, We werden benaderd door onze geschiedenisdocent, die contact had met Pieter. We zijn gaan zoeken bij het NIOD, het Rode Kruis en in andere archieven om zo veel mogelijk informatie op te halen. Ook hebben we ooggetuigen geïnterviewd om een beeld te krijgen wat er die dag gebeurd is.''

Voorbeeld
De deportatie van de Zwarensteinen en Nardes Morisco is één voorbeeld van hoe de Joodse gemeenschap in de Hoeksche Waard tijdens de Tweede Wereldoorlog werd uitgeroeid. In Oud-Beijerland werden 31 Joden gedeporteerd, in Strijen 15. En de drie die vandaag in Numansdorp worden herdacht, waren niet de enigen. Behalve juwelier Nardes werden de overige vijf Morisco's, die het dorp al voor de oorlog hadden verlaten, omgebracht.

Pieter van der Meer is blij dat er nu een blijvende herinnering is aan de Joodse inwoners. ,,Deze mensen hadden aanzien. Jacob en Antje waren graag geziene gasten. En Nardes Morisco heeft bij mensen die nu nog leven, gaatjes geprikt voor hun oorbellen. De struikelstenen zijn niet groot, maar heel belangrijk.''

Kor van Prooyen kan door de onthulling van de stenen het wegvoeren van de Zwarensteinen een plek geven. ,,Ik vind het ontzettend goed wat Esmee en Lisa hebben gedaan. Ze hebben ontzettend veel werk verzet om dit te achterhalen. Ik ben blij dat ik dit nog mag meemaken.''

It's a gray day in Numansdorp, this 10th of November 1942. Hundreds of villagers flocked together around the steamtrolley of the RTM at the Voorstraat stop. It is nervous, boisterous busy. The week before the rumours had spread like fire, it spread through the village, but it is only really believable when it plays out in front of their eyes. Butcher Jacob Zwarenstein, 65 years old, and his 5 years younger sister Antje are being deported, as commanded by the German occupier.

Everybody knows them. the Zwarensteinen have standing in the village. But there they were, one suitcase in the hand. Escorted by the village constable they are put on the trolley en ride away from the Hoeksche Waard, to Rotterdam first, subsequently towards their demise. The village remains strikken, stunned and dazed. Three days later Jacon and Antje were killed, together with villager Nardes Morisco, 1235 kilometers away in death camp Auschwitz.

Esmee van der Inden en Lisa Stam (both 18 years old), together with four other students, have investigated the wartrauma of the village for two years, as part of their final paper for school. "A lot remains unclear", says van der Linden, who now studies International Studies in The Hague. "What stood out the most to me, was the way in which the deportation was conducted. A lot of people stood beside the road when the Zwarenstein where deported. The villagers knew that they were going away, but it looked like they weren't aware of the fact that they wouldn't return to the village."

Eyewitnesses
Kor van Prooyen, who is now 87 years old, was there when Jacob and Antje were put on the trolley. "I will never forget that image", says the eyewitness. "I was 13. The trolley stop was right acorss from my parents home, where I still live. A couple of hundred people from the village stood around the trolley. Everybody knew that the Zwarenstein were taken away. But when the trolley started to ride, many bursted out in tears. Even my great-uncle cried like a small child. I am an emotional man, but that moment had a huge impact on me."

Kor hasn't been able to let go of what happened till today. A few years ago he read about the trippingstones from the German artist Gunter Deming for the first time. He called inmediatly to Pieter van der Meer, member of the village council, hoping he could help. "I thought he should do attange this for the village. This part of history must be saved."

With this it all started rolling. Van der Meer: "After Kor came to me I immediatly went ahead. The idea behind the trippingstones is, that citizens take the initiative." So he found out how these 'monuments' could be brought to Numansdorp.

Soon after that, the two students of the 'Willem van Oranje' (school red.) in Oud-Beijerland were asked to help out. Esmee van der Linden: "We were approached by our history teacher, who was in contact with Pieter. We went to the NIOD (War Documentation red.), the Red Cross and other archives, to get as much information as possible. We also interviewd eyewitnesses to get a piture of what happened that day."

Example
The deportation of the Zwarenstein and Nardes Morisco is one example of how the Jewish community in the Hoeksche Waard was exterminated during the Second World War. In Oud-Beijerland 31 Jews were deported, in Strijen 15. And the three we are remembering today in Numansdorp, weren't the only ones. Beside jeweller Morisco there were five more Morico's, who already left the village before the war, who were all killed.

Pieter van der Meer is happy that now there is a lasting reminder of the Jewish citizens. "These people had standing. Jacob and Antje were well recieved people. And Nardes Morisco had pierced the ears of some still living villagers.The trippingstones are not big, but very important.

The reveil of the stones enables Kor van Prooyen to deal with the deportation of the Zwarenstein. "I think it is very good what Esmee and Lisa have done. They worked very hard to retrieve all this information. I am glad I am still here to witness this."


Kor van Prooyen zag Jacob en Antje Zwarenstein afgevoerd worden.
"Zelfs mijn oudoom huilde als een klein kind"

Kor van Prooyen witnessed the deportation of Jacob and Antje Zwarenstein.
"Even my great-uncle cried like a small child."

©Victor van Breukelen
Esmee van der Linden (links) en Lisa Stam onderzochten de deportatie.

Esmee van der Linden (left) and Lisa Stam
researched the deportation.

©Victor van Breukelen.
Pieter van der Meer bekeek hoe de stenen naar Numansdorp konden komen.

Pieter van der Meer looked into the possibilities of having the stones come to Numansdorp.

©Archieffoto